اخبار و اعلانات

 

کسب رتبۀ «الف» در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم توسط چهار نشریۀ علمی دانشگاه الزهرا
1399-07-21

مجلات ذیل الذکر در ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم در سال 1398 حائز رتبۀ «الف» شدند.

 نشریۀ علمی« زبان پژوهی» با حفظ جایگاه ارزیابی سنوات قبل کمیسیون نشریات مجدداً رتبۀ «الف» را کسب کرد. نشریۀت علمی« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»  و « پژوهشهای تجربی حسابداری» , « مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان» نیز در چایگاه رتبۀ «الف» قرار گرفتند.

همچنین نشریۀ علمی « فیزیک کاربردی ایران» در ارزیابی 1398 نسبت به ارزیابی 1396 به رتبۀ «ب» ارتقاء یافت.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب