سامانه نشریات دانشگاه الزهرا


با توجه به تغییرات در سامانه نشریات ، خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از ارسال مقالات خودداری فرمائید


انديشه های نوين تربيتی


Quarterly Journal of New Thoughts on Education


مطالعات روانشناختی


Quarterly Journal of Psychological Studies


پژوهش های تجربی حسابداری


Journal of empirical research in accounting


پژوهش حسابداری


Journal of Accounting Research


راهبرد مدیریت مالی


Journal of financial management strategy


مدیریت برند


Journal of brand management


سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی


Economic Development Policy


زیست شناسی کاربردی


Journal of applied biology


فیزیک کاربردی


Applied Physics


زبان پژوهی


Language research


تاریخ اسلام و ایران


History of Islam and Iran


تاریخ نگری و تاریخ نگاری


Historical Perspective&Historiography


ادبیات عرفانی


Mystical Literature


تحقیقات علوم قرآن و حدیث


Tahqiqat-é́́́́́́ Ulum-e Qur´an wa Hadith


مطالعات زن و خانواده


Woman and family studies


مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان


Women'S Studies sociological and psychological


پژوهش در رفتار حرکتی


Research in Motor Behavior


جلوه هنر


Jelve - y- Honar


سامانه داده های پژوهشی


Research data System



سامانه نشریاتwww.alzahra.ac.ir